с. Мало Конаре

Галерия

      Снимки от проведени дейности, свързани с възпитание и обучение на децата и учениците с безопасното движение по пътищата.

.    

Снимки от проведени часове за допълнително обучение по български език за 6 и 7 годишни деца по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

                

Снимки от открит урок по НП „Заедно в грижата за ученика“ Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап”. Ръководители – Боряна Бързева, Силвия Караминова, Катерина Пепелова и Величка Дъбова.

Гости на урока са представители от РУО – Пазарджик, учители от детски градини и училища от община Пазарджик.

Снимки от учебния ден – учим и празнуваме заедно!

« на 2 »