с. Мало Конаре

Документи

Правилник за дейността на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре – тук


План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, утвърдена със заповед № 708/30.03.2021 г. на директора на ОУ


Заповед № 706/29.03.2021 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за училищния план прием за учебната 2021/2022 година


Бюджет 2021 г.


Заповед № 355/02.12.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана с обучението на учениците за периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г. , коледна и междусрочна ваканция, начало и край на втори учебен срок за учебната 2020/2021 година. Приложение : Заповед № РД 09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № 834/01.06.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана с организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Декларация за информирано съгласие присъствено обучение – тук

Заповед № 819/ 15.05.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана със Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № 816/12.05.2020 г. на директора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана със Заповед № РД 09-1035/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № 778/24.04.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана със Заповед № РД 09-725/ 06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № 750 / 10.04.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана с отчитане на документите с фабрична номерация за учебната 2018/2019 година

Заповед № 720/08.04.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана с изпълнение на заповед № РД 09 – 746 / 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед № 672/13.03.2020 г. на директора на ОУ, изменена със Заповед № 747 / 10.04.2020 г. на директора на ОУ

Училищен план – прием за учебната 2020-2021 г. на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

Заповед № 711/24.03.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за реда за приемане на ученици в първи клас и преместване на ученици в пети клас за учебната 2020 / 2021 година.

Образци на документи:

  1. Заявление за записване на деца в ПГ;
  2. Заявление за записване на ученици в първи клас;
  3. Заявление за записване в целодневна форма на обучение;
  4. Заявление за записване на час по спортни дейности.

 

Бюджет 2020 г.

Отчет за първо тримесечие 01.01-31.03.2020 г.

Отчет за второ тримесечие 01.01-30.06.2020 г.

Отчет за трето тримесечие 01.01-30.09.2020 г.

Отчет за четвърто тримесечие 01.01-31.12.2020 г.


Бюджет 2019 г.


График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 г. – в задължителна училищна възраст – Заповед и График 


 

Училищен план прием за учебната 2018-2019 г. на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

Ред за приемане на ученици за първи клас за учебната 2018-2019 г. в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

Ред за приемане на ученици за пети клас за учебната 2018-2019 г. в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик


Бюджет 2018г.


 

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 г. – ноемврийска сесия – Заповед и График 

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

Инструктаж относно задължителното консултиране и начина на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент

Информация за доставчиците на социални услуги за деца


Бюджет 2017г.


Училищен план-прием на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре  за учебната 2017/2018 г.


06.10.2016г.

Обществен съвет на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик – Покана


 

Бюджет 2016г. 

Ред за приемане на учениците в първи клас през учебната 2016/2017г.

Бюджет 2015 тук
Ред за приемане на ученици в първи клас през учебната 2015/2016г.