с. Мало Конаре

Проекти

Информация за участие на училището по проекти:

През 2020/2021 година ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик участва в следните проекти:

1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020  за провеждане на допълнително обучение с ученици от I до VII клас за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и математика;

2.  Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.  за провеждане на допълнително обучение на 6-7 годишни деца.

3.  Проект BG05M20P001-3.017-0015-C01 „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини“, съвместно партньорство със Социална фордация „Инди-Рома 97 – разработени са:

Училищна програма за работа в мултикултурна среда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

План за действие за изпълнение на училищната програма за работа в мултикултурна среда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

4. Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

През 2019/2020 година ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик участва в следните проекти:

1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020  за провеждане на допълнително обучение с ученици от I до VII клас за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература, математика, руски език, човекът и природата;

2.  Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.  за провеждане на допълнително обучение на 6-7 годишни деца. За учебната 2019/2020 г. са планувани да се проведат три пакета от по 3 групи всеки пакет по време на учебни занятия. Допълнително са сформирани още два пакета ДФПВ, отново с по 3 групи всеки пакет през неучебно време.

3. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. за провеждане на извънкласни занимания в клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения. За учебната 2019/2020 г. са сформирани две групи:

 • „Приятели с компютрите“ с ръководител Катерина Пепелова
 • „Дигитални умения“ с ръководител Златка Темнилова

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001„Подкрепа за успех“ – 2018/2019 година

Програми и графици на допълнително обучение на групи с ученици по предмети и класове:

 1. Български език и литература – І клас, ІІ клас, ІІІ клас, ІV клас, V клас, VІ-VІІ клас
 2. Математика – І клас, ІІ клас, ІІІ клас, IV клас, VІ клас
 3. Човекът и природата – V клас
 4. География и икономика – V клас
 5. Руски език – V клас

 

cropped-25-word1111112 Резултат с изображение за твоят час

 

 • Проект „Твоят час“

           Линк към проект „Твоят час“ тук

            Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. BG05M20P001-2.004″РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (Твоят час)– ФАЗА 2″

   Сформирани са 10 групи за обучителни затруднения и 4 групи за занимания по интереси. още

 • Проект „Успех”

     През 2014/2015 учебна година ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, за четвърта поредна година се включи в Проект „Успех“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“.Желанието да се осмисли свободното време на децата, чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми, мотивира учителите да сформират следните групи:

1. Сръчни ръчички

2. Майсторете ръчички – за радост на всички

3. Аз обичам да рисувам

4.Театрално студио

5. Общуване чрез танци

Снимки от проект „Успех“ може да видите в нашата Галерия

 • Проект „С грижа за всеки ученик”

Проект „С грижа за всеки ученик“ осигурява възможност за допълнително обучение на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал. Учителите прилагат иновативни подходи в преподаването, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.

 • Проект „ИКТ”

Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре разполага с два компютърни кабинета, оборудвани с два сървъра и 22 терминални устройства, както и  интерактивна класна стая, която ще даде възможност за по-атрактивно и интересно поднасяне на учебния материал.

 • Проект „Целодневно обучение”

В училището са сформирани пет групи за целодневно обучение ( в първи, втори, трети, четвърти и пети клас). За учениците полагат грижи пет възпитатели. Децата в целодневните групи имат часове за самоподготовка, организиран отдих и спорт  и занимания по интереси. Възпитателната работа в целодневното обучение е подчинена на общите цели на училището и е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочена е към осмисляне на свободното им време. Заниманията по интереси са част от дейностите в целодневното обучение. Целта е с различни форми на работа да се предизвика у децата радост и удовлетворение от училищния живот.В процеса на работа учителят ги провокира към творчество и те го осъществяват с голямо желание.