Wait when page loaded

Галерия

Снимки от проведени дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

         

   

СНИМКИ: ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

През учебната 2022/2023 година се проведоха инициативи и състезания в училището, свързани с възпитание и обучение на децата и учениците за безопасното движение по пътищата.

 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СНИМКИ: УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Участие на Катрин Божкова – учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап в VІІ – ма Национална конференция на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в ХХІ-ви век“, която се проведе в с. Арбанаси

                      

                  

Кулинарно състезание

В края на годината и по случай празника на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре се проведоха различни състезания между класовете. Учениците представиха своите умения в Кулинарно състезание, също така в различни спортни дисциплини. Най-добрите от тях получиха грамота .

Училищен живот

Снимки : Да опазим децата на пътя

Снимки от проведени дейности, свързани с възпитание и обучение на децата и учениците с безопасното движение по пътищата.

.    

Снимки от проведени часове за допълнително обучение по български език за 6 и 7 годишни деца по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

                

Снимки от открит урок по НП „Заедно в грижата за ученика“ Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап”. Ръководители – Боряна Бързева, Силвия Караминова, Катерина Пепелова и Величка Дъбова.

Гости на урока са представители от РУО – Пазарджик, учители от детски градини и училища от община Пазарджик.