Wait when page loaded

Служители в училището

Педагогическият персонал:

 1. Славка Апостолова – директор на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”
 2. Боряна Бързева –  учител подготвителна група
 3. Виолина Мастръкова  – учител начален етап
 4. Юлия Маринова – старши учител начален етап
 5. Валентина Караминова – старши учител начален етап
 6. Катерина Пепелова – старши учител начален етап
 7. Величка Дъбова – старши учител по български език и литература
 8. Златка Темнилова – старши учител по информационни технологии, математика и физика
 9. Катрин Божкова – учител по история и география
 10. Силвия Малинова – старши учител по физическо възпитание и спорт
 11. Таня Пешева – учител по английски език
 12. Люба Петкова – старши учител в група ЦОУД в начален етап
 13. Светлана Първанова – учител в група ЦОУД в начален етап
 14. Ива Стойчева – учител в група ЦОУД в начален етап
 15. Пролет Босева – старши учител в група ЦОУД в начален етап
 16. Йорданка Канджарова – старши учител в начален етап
 17. Наташа Асенова – учител в група ЦОУД в начален етап
 18. Николай Лазаров – учител в група ЦОУД в прогимназиален етап
 19. Тодор Коларов – старши учител в група ЦОУД в прогимназиален етап
 20. Галина  Дионисиева– учител в група ЦОУД в прогимназиален етап
 21. Марияна Минова – ресурсен учител
 22. Светлана Карастоянова – училищен психолог
 23. Любниела Дойчинова – логопед

Непедагогически персонал:

 1. Светлана Първанова
 2. Маргарита Лазарова
 3. Петранка Дамянова
 4. Мария Русенова
 5. Кънчо Дъбов