Wait when page loaded

Служители в училището

Педагогическият персонал:

 1. Славка Апостолова – директор на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”
 2. Боряна Бързева –  учител подготвителна група
 3. Виолина Мастръкова  – учител начален етап
 4. Юлия Маринова – старши учител начален етап
 5. Валентина Караминова – старши учител начален етап
 6. Катерина Пепелова – старши учител начален етап
 7. Величка Дъбова – старши учител по български език и литература
 8. Златка Темнилова – старши учител по информационни технологии, математика и физика
 9. Катрин Божкова – учител по история и география
 10. Силвия Малинова – старши учител по физическо възпитание и спорт
 11. Таня Пешева – учител по английски език
 12. Люба Петкова – старши учител в група ЦОУД в начален етап
 13. Ива Стойчева – учител в група ЦОУД в начален етап
 14. Пролет Босева – старши учител в група ЦОУД в начален етап
 15. Йорданка Канджарова – старши учител в начален етап
 16. Наташа Асенова – учител в група ЦОУД в начален етап
 17. Николай Лазаров – учител в група ЦОУД в прогимназиален етап
 18. Тодор Коларов – старши учител в група ЦОУД в прогимназиален етап
 19. Галина  Дионисиева– учител в група ЦОУД в прогимназиален етап
 20. Марияна Минова – ресурсен учител
 21. Мая Камберова – ресурсен учител /заместник/
 22. Светлана Карастоянова – училищен психолог
 23. Тодорка Должева – логопед

Непедагогически персонал:

 1. Маргарита Лазарова – счетоводител
 2. Веска Пецанова – касиер-домакин
 3. Петранка Дамянова – чистач/хигиенист
 4. Мария Русенова – чистач/хигиенист
 5. Кънчо Дъбов – огняр и поддръжка
 6. Светлана Биволарска – помощник на учителя
 7. Николинка Лишева – образователен медиатор
 8. Мария Дъбова – образователен медиатор