Wait when page loaded

Профил на купувача

Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки и за поддържане на профила на купувача в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик тук


05.07.2022 г.

Обявление за процедура за подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

28.06.2022 г.

Обявление за процедура за подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

01.09.2021 г.

Обявление за процедура за подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2021/2022 година

04.01.2021 г.

Обявление за процедура за подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2020/2021 година

 

17.09.2020г.

Обявление за процедура за подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2020/2021 година

 

04.09.2019 г.

Обявление за процедура за подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001-C01 „Подкрепа за успех“ в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре

 

15.05.2019 г.

Заповед за избор на доставчик по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко за учебните 2019/2020 г.,2020/2021 г. и 2021/2022 г.

10.04.2019 г.

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“  и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022  години, съгласно Постановление  № 32 от 22.02.2019 г., обнародвано в Държавен вестник брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление № 38 от 01.03.2019 г., обнародвано в Държавен вестник брой № 19 от 05.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с Постановление № 251 на МС от 2016 г. /обн., ДВ, бр. 77 от 2016г., изм. и доп. бр. 89 от 2016 г., бр. 36 и 55 от 2017 г. и бр. 43,53 и 97 от 2018 г./

 

19.09.2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на готови закуски за децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас  и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците на целодневно обучение от I до VII клас в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Мало Конаре, общ. Пазарджик


06.09.2015г.

Доставка на течно гориво-газьол за промишлени и комунални цели маркирано за отопление на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

Решение

Документация

Публична покана

Приложения

16.10.2015 г. Протокол на комисията  за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по публична покана с предмет „Доставка на течно гориво – газьол за промишлени и комунални цели маркирано за отопление“ за нуждите на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик  ТУК

28.10.2015г. Договор

15.02.2016г. Анекс към договор

Плащане гориво: Фактура 1 , Фактура 2, Фактура 3


02.09.2015
Приготвяне и доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от I-IV клас и обяд /основно ястие и десерт/ за учениците, включени на целодневна форма на обучение I-VI клас в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Мало Конаре, общ. Пазарджик за учебната 2015/2016 г.
Решение
Документация
Публична покана
Приложения

14.09.2015г.
Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по публична покана с предмет „Приготвяне и доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от I-IV клас и обяд /основно ястие и десерт/ за учениците, включени на целодневна форма на обучение I-VI клас в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Мало Конаре, общ. Пазарджик за учебната 2015/2016 г.“

13.10.2015г. Договор

Плащане закуски за месец:   09.2015г. / 10.2015г. / 11.2015г.  / 12.2015г./ 01.2016г. / 02.2016г. /03.2016г./04.2016г./05.2016г.

Плащане обедно хранене за месец :  09.2015г. / 10.2015г. / 11.2015г. / 12.2015г. / 01.2016г./ 02.2016г. / 03.2016г./04.2016г./05.2016г.


Доставка на течно гориво-газьол за промишлени и комунални цели маркирано за отопление на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

27.11.2014г.
1. Документация
2. Публична покана
3. Образци

09.12.2014г. – Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по публична покана с предмет „Доставка на течно гориво – газьол за промишлени и комунални цели маркирано за отопление“ за нуждите на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик ТУК

08.01.2015г. Договор
16.01.2015г. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Фактура 1 и Фактура 2 .
11.03.2015г. Фактура 3.
16.04.2015г. Фактура 4